Avendia19
English

検索フォーム

 
   
  
    
    
 

検索結果

caf/θaf/ 1074

izi前, 前方

語義:
?
語法:
izi 句で表される名詞から見たときの前方を指す。

zic

1 ~ 1
1